Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2017

Maszynka propagandowa obozu rządzącego ostatnio zaryła w kupę kamieni i poodpadały jej kółka oraz wypadły tryby, a operatorzy biegają dookoła wymachując losowo złapanymi narzędziami i zderzając się między sobą, a owoce pracy są coraz bardziej odjechane. W chwili pisania tego tekściku platynowy Odjechany Peron jestem skłonny przyznać tow. Targalskiemu, który ogłosił że weto jest efektem działań byłej bezpieki która oddziałuje podprogowo na Dudę za pośrednictwem „Ucha Prezesa”. Nawet twardy elektorat patrzy na to wszystko z niejakim zdumieniem.
http://chruptak.blogspot.com/2017/07/srastrosrurfing.html
Reposted bySenyia Senyia

July 25 2017

6631 d7f5 420
Reposted fromMeshirr Meshirr
1057 f8c5 420
Reposted fromMeshirr Meshirr
7605 dea1 420
Reposted fromMeshirr Meshirr
1500 14fb 420
HOLY SHIT!!LAPUTA IS COMING!!
Reposted fromMeshirr Meshirr
\o/ progress - makes me proud that they represent our human rights
Reposted fromFlau Flau
7982 776c
Reposted fromalphabet alphabet
8024 7cf8 420
Reposted fromMeshirr Meshirr
8060 55f5 420
Reposted fromMeshirr Meshirr
8249 7e49 420
Reposted fromkatsiu katsiu

July 24 2017

8281 083c 420
oh no :(
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen
najgorzej
Reposted frompankamien pankamien
8501 a0d4 420
Reposted fromdoener doener
8699 21f2 420

Why does this even need to be explained?

Join Us: The Free Thought Project

8711 185f 420
Reposted fromparkaboy parkaboy
8729 cd5b 420
Reposted fromsargon sargon
8953 5a9f 420
Reposted fromdjLangley djLangley
8993 4906 420
Reposted fromzalewajka zalewajka

July 21 2017

4720 da97 420
5001 0d3c 420
Reposted frombehcio behcio
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl